Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer


Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fartøj Elisabeth – K571 – kaldesignal OU 8893.


1. Identifikation af rederen

Den selvejende institution MUSEUM AMAGER


2. Sejladsaktiviteter

Sejladsaktiviteterne finder sted i danske farvande med følgende begrænsninger:
- Vind mindre end 10 m/s.
- Sigtbarhed over en sømil.
- Vandtemparatur over fem grader C.


3. Identifikation af risici

Ved sejlads vurderes de sikkerhedsmæssige risici at være:
- Brand om bord
- Grundstødning
- Mand over bord


4. Tiltag til at imødegå risici - ruller

BRANDRULLE:
Besætning og passagerer skal gøres bekendt med rullens indhold og brandbekæmpelsesmidlernes placering og antal samt betjening.
Den, der opdager en brand, skal øjeblikkeligt råbe: Brand – brand – branden er i ---, og hvis hensigtsmæssigt af sig selv og straks iværksætte bekæmpelse af branden.
I øvrigt forholdes som følger:
Skipper – møder i styrehus alternativt på damdæk:
- Er øverste leder af brandbekæmpelsen
- Træffer beslutning om hvordan branden skal bekæmpes
- Varetager kommunikation med land og andre fartøjer
- Varetager manøvrering af kutteren
- Træffer beslutning om hvorvidt maskinen skal stoppes
- Træffer beslutning om lukning af søventil.

Styrmand – møder i styrehus alternativt på damdæk:
- Foretager slukning med pulverslukkere

Bedstemand – møder i styrehus alternativt på damdæk:
- Medvirker ved slukning efter skippers anvisning
- Bjærger redningsflåde i sikkerhed eller søsætter denne.

Øvrige personer samles alle et hensigtsmæssigt sted. Når branden er bekæmpet vurderes situationen og skipper tager stilling til om:
- Der skal tilkaldes hjælp
- Skibet skal evakueres, eller
- kan vi klare situationen selv.

EVAKUERINGSRULLE:
Evakueringsrulle iværksættes, når der er truffet beslutning om at forlade skibet:
- Skipper har ansvaret for kommunikation. Kalder MAYDAY og afgiver skibets position. Dette gentages et antal gange
- Bedstemanden søsætter flåden
- Skipper beslutter hvornår og hvordan personellet skal gå i flåden
- Skipper medtager logbog og VHF.

MAND-OVER-BORD RULLE:
Ved mand over bord foretages følgende:
- Der råbes: Mand over bord – mand over bord – styrbord/bagbord side og redningskrans med vage kastes ud
- Rorgænger trykker på MOB knappen på GPS og fortsætter med at styre kutteren. Udkiggen peger i retning mod vagen
- Rorgængeren drejer kutteren og sejler med vinden 50-100 meter, drejer hårdt og sænker farten, styrer op imod vinden og lægger kutteren på vindsiden tæt på den overbordfaldne. Kobler skruen fra, når den overbordfaldne er tæt på kutteren.
- Personen tages ombord ved hjælp af badelejder eller blok og talje.


5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Kutteren Elisabeth er bygget i 1941 hos H. Jensens Baade i Køge, en klinkbygget halvdæks fiskekutter med dam. Kutteren er bygget ’på klamp’ af eg på eg. Længden er 30 fod. Maskinen er en 1-cylindret Hundestedmotor, årgang 1962, ca. 35 hk. Styring er kædestyring. Kutteren kan føre storsejl og fok.

Udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne:
- Redningsflåde til otte personer
- Redningskrans med lys og vage
- Redningsveste til alle ombord
- To pulverslukkere
- Anker
- Radarreflektor
- Nødraketter
- Navigationslys
- Tågehorn
- Kompas og GPS
- VHF radio
- Søkort, håndbøger m.m.
- Logbog
- Førstehjælpskasse
- Værktøjskasse
- Spand m.v.

Alle personer ombord under sejlads skal være orienteret om redningsmidler
og –procedurer. Under sejlads skal alle personer bære redningsveste.
Passagerer skal være orienteret om sikkerhedsinstruksen generelt.


6. Besætningen og dens kompetencer

Regler og retningslinjer for sejlads med Elisabeth:

- Kun medlemmer af Elisabeth Skibslaug kan være besætnings-medlemmer på skibet jf. vedtægter for Skibslauget.
- Besætningen består af skipper og styrmand. Besætningen kan under særlige forhold udvides til at bestå af skipper, styrmand og bedstemand.
- Alle besætningsmedlemmer skal være i stand til på forsvarlig vis at føre kutteren.
- Skipper og styrmand skal have det fornødne kendskab til navigation og søvejsregler, som gør at de selvstændigt kan sejle kutteren uanset vejr, vind og tidspunkt på dagen – som minimum kræves duelighedsbevis.
- Skipper og styrmand skal være fuldt fortrolige med kutterens maskine, og selvstændigt kunne betjene alle funktioner om bord.
- Skipper og styrmand skal have fuldt kendskab til brandbekæmpelse ombord, nødudstyr og kommunikation.
- Skipper har ansvar for, at alle ombord er bekendt med brandrulle, evakueringsrulle, mand-over-bord rulle, og at alle ombord er indforstået med regelsættet "regler og retningslinjer".
- Skipper har ansvaret for, at alt sikkerhedsudstyr er i orden og på plads.


7. Operative forholdsregler, som skal følges ved sejlads med passagerer

Sejladsaktiviteterne med passagerer kan finde sted i Øresund med følgende begrænsninger:
- Ikke længere end 3 sømil fra nærmeste kyst, begrænset af Middelgrund i nord og linjen Aflandshage-Skanør i syd i national fart
- I perioden 1. maj til 1. oktober
- I tidsrummet fra solopgang til solnedgang
- Vind mindre end 10 m/s
- Sigtbarhed over en sømil

Ved sejlads med passagerer kan medtages max. 6 passagerer.


8. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Under sejlads er skipper ansvarlig for, at der holdes behørig udkig, samt at VHF radio aflyttes.
Ved evt. ulykke tilkaldes hjælp ved anvendelse af VHF, mobiltelefon alternativt visuelle signaler.


9. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

I forbindelse med sejlads skal oplysning om besætning, passagerer og sejladsområde tilgå Museum Amager på mail.

 

10. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Skipper har før afsejling ansvar for, at alle ombord er bekendt med og orienteret om brandrulle, evakueringsrulle, mand-over-bord rulle, samt orienteret om brug af redningsvest.

11. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Skipper har ansvar for at utilsigtede hændelser og eventuelle ulykker hurtigst muligt rapporteres til Museum Amager og afhængig af art og omfang til Dragør Havn.